Een veilig sportklimaat
29046
page-template-default,page,page-id-29046,theme-bridge,bridge-core-2.7.1,woocommerce-no-js,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,footer_responsive_adv,columns-4,qode-theme-ver-25.6,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-8

Een veilig sportklimaat

Honk- en Softbalvereniging Saints heeft en onderhoud een veilig sportklimaat voor iedereen die ons complex bezoekt. Dat gaat verder dan alleen hekwerken op en langs het veld en backstop, dat gaat ook over normen en waarden en het gedrag op en langs de velden.

Sporters en hun wettelijke vertegenwoordigers

Met onze sporters en hun wettelijke vertegenwoordigers maken we de volgende afspraken, de zogenoemde gedragscode. Deze afspraken worden ook met de coaches besproken en zij zullen deze ook met hun spelers en ouders bespreken:

 

Je bent OPEN: Wanneer je iets wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je eigen gevoel, je normen en waarden ingaat, meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het vertrouwenspunt sport. Ook wanneer je wordt benaderd om vals te spelen, meld dit.

 

Je TOONT RESPECT: Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.

 

Je RESPECTEERT AFSPRAKEN: Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels.

 

Je GAAT NETJES OM MET DE OMGEVING: Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen, laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.

 

Je BLIJFT VAN ANDEREN AF: Raak buiten de normale sportbeoefening, niemand tegen zijn of haar wil aan.

 

Je HOUDT je AAN DE REGELS: lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd je daar ook aan.

 

Je TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN: Pest niet. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

 

Je DISCRIMINEERT NIET: Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.

 

Je bent EERLIJK en SPORTIEF: Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping. Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record. Fix ook geen sportmoment, zoals de eerste uitgooi.

 

Je VECHT ALLEEN OP DE MAT OF IN DE RING EN NIET DAAR BUITEN. In Honk- en Softbal Stelen we ….. een honk, We slaan …. tegen de bal en we dreigen … om een honk te stelen. Verder gebruik je wat je bij een vechtsport hebt geleerd alleen ter verdediging.

 

Je MELD OVERTREDINGEN VAN DEZE GEDRAGSCODE: Meld overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon van de sportvereniging. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het vertrouwenspunt sport.

 

NB: Zijn bepaalde feiten vertrouwelijk met je gedeeld schend dan dit vertrouwen niet. Wanneer echter de belangen van een lid ernstig in het geding zijn, raadpleeg dan een derde, bel bijvoorbeeld met het vertrouwenspunt sport.

 

Je DRINKT NA AFLOOP VAN HET SPORTEN ALCOHOL MET MATE EN DRINK NIET WANNEER JE MET DE AUTO BENT

Trainers, coaches en begeleiders

Met de trainers, coaches en begeleiders van onze teams maken we de volgende afspraken:

 

Zij ZORGEN VOOR EEN VEILIGE OMGEVING. Scheppen een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houden zich aan de veiligheidsnormen, en -eisen.

 

Zij KENNEN EN HANDELEN NAAR DE REGELS EN RICHTLIJNEN. Zorgen dat ze op de hoogte zijn van de regels en richtlijnen én passen ze ook toe. Stellen ook hun sporters in staat om er meer over te weten te komen. Bijvoorbeeld door ze mee te nemen naar voorlichtingsbijeenkomsten over doping, matchfixing of seksuele intimidatie. Mengen zich niet oneigenlijk in dopingcontroleprocedures of –onderzoeken.

 

ZIJN ZORGVULDIG EN OPRECHT BIJ HET VERMELDEN VAN ERVARING EN FUNCTIES. Vermelden alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider.

 

ZIJN ZICH BEWUST VAN MACHTSONGELIJKHEID EN (SOMS OOK) AFHANKELIJKHEID EN MISBRUIKT ZIJN POSITIE NIET. Gebruiken hun positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthouden zich van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, – contacten en – relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd.

 

RESPECTEREN HET PRIVELEVEN VAN DE SPORTER. Dringen niet verder in het privéleven van sporters in dan noodzakelijk is. Gaan met respect om met de sporters en met ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer.

 

TASTEN NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN: Onthouden zich van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maken geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluiten niemand buiten en zijn tolerant.

 

ZIJN EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN EN ONTHOUDEN ZICH VAN GEDRAGINGEN EN UITLATINGEN WAARDOOR DE SPORT IN DISKREDIET WORDT GEBRACHT. Gedragen zich hoffelijk en respectvol, onthouden zich van grievende, en/ of beledigende opmerkingen.

 

NEMEN GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Wordt hen iets aangeboden om iets te doen of na te laten, melden zij dit dan aan het bestuur.

 

BIEDEN GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.

 

ZIEN TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN. Zien toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.

 

ZIJN OPEN EN ALERT OP WAARSCHUWINGSSIGNALEN. Zijn waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur, de vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te nemen met het vertrouwenspunt sport.

 

ZIJN VOORZICHTIG: Stellen nooit informatie beschikbaar, die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wedden niet op de sport waar zij bij betrokken zijn.

 

BESCHIKKEN OVER EEN GELDIG VOG: Zij beschikken over een geldige Verklaring Omtrent Gedrag als die voor het uitoefenen van hun taken als trainer, coach of begeleider nodig is.

 

ZIJ DRINKEN TIJDENS HET COACHEN VAN JEUGDTEAMS GEEN ALCOHOL EN MAKEN AFSPRAKEN MET JEUGDTEAMS DAT ER GEEN ALCOHOL WORDT GEDRONKEN.

Bestuurders en andere functionarissen

Met onze bestuurders en andere functionarissen maken we de volgende afspraken:

 

ZORGEN VOOR EEN VEILIGE OMGEVING. Scheppen een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren.

 

ZIJN DIENSTBAAR. Handelen altijd in het belang van de vereniging of andere rechtspersonen en richten zich op het belang van de leden, en of aangeslotenen.

 

ZIJN OPEN. Handelen zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht bestaat in het handelen en de beweegredenen.

 

ZIJN BETROUWBAAR. Houden zich aan regels, waaronder de statuten reglementen en besluiten van de (inter)nationale bond, en afspraken. Informatie wordt gebruikt voor het doel van de organisatie. Verklaren vertrouwelijke informatie niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen te gebruiken.

 

ZIJN ZORGVULDIG. Handelen met respect en stellen gelijke behandeling voorop. Belangen worden op een correcte wijze gewogen. Zijn zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Gaan zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie. Zullen bestuursbesluiten goed onderbouwen zodat men begrip heeft voor de gekozen richting.

 

VOORKOMEN DE (SCHIJN VAN) BELANGENVERSTRENGELING. Vervullen geen nevenfuncties die in strijd zijn, of kunnen zijn met zijn functie en gaan geen financieel belang aan dat in strijd kan zijn met hun functie. Bespreken het voornemen tot het aangaan van een nevenfunctie of van een financieel belang in een organisatie met verantwoordelijken. Doen opgave van financiële belangen in andere organisaties en van nevenfuncties. Geven aan of de nevenfuncties bezoldigd of onbezoldigd zijn. Voorkomen bij samenwerkingsvormen en -relaties de schijn van bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.

 

Nemen geen geschenken of giften aan die bestemd zijn om een persoonlijk voordeel te geven. Geven uit hoofde van de functie geen geschenken en bieden geen diensten aan van een waarde van meer dan 0 euro en doen ook geen beloften om iets te doen of na te laten. Melden geschenken en giften van meer dan 0 euro, die uit hoofde van de functie zijn ontvangen of gegeven.

 

ZIJN EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN EN ONTHOUDEN ZICH VAN GEDRAGINGEN EN UITLATINGEN WAARDOOR DE SPORT IN DISKREDIET WORDT GEBRACHT. Gedragen zich hoffelijk en respectvol, onthouden zich van grievende en/of beledigende opmerkingen.

 

ZETTEN ZICH INTENSIEF IN OM ERVOOR TE ZORGEN DAT ALLE SPORTERS EN BEGELEIDERS GEBONDEN ZIJN AAN DE RELEVANTE REGELS, WAARONDER HET DOPINGREGLEMENT, HET REGLEMENT SEKSUELE INTIMIDATIE, HET REGLEMENT MATCHFIXING EN HET BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES. Sporters en begeleiders moeten gebonden zijn om bijvoorbeeld het tuchtrecht van toepassing te laten zijn. Daarnaast is de bestuurder verantwoordelijk om samen met de leden, trainers en ouders gedragsregels voor de eigen vereniging op te stellen .

 

NEMEN (MELDINGEN VAN) ONBEHOORLIJK EN, OF GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG SERIEUS. Spannen zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. Zorgen voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk en/ of grensoverschrijdend gedrag. Stimuleren het melden van ongewenst gedrag. Treden adequaat op tegen het schenden van regels en normen door sporters, werknemers, supporters en anderen.

 

SPANNEN ZICH IN OM IN ZEE TE GAAN MET INTEGERE FUNCTIONARISSEN, ONDERNEMERS, ZAAKWAARNEMERS, LEVERANCIERS, SPONSORS, E.A.
Trachten te komen tot een situatie waarin de sportorganisatie intern en extern handelt met personen en organisaties die van onbesproken gedrag zijn. Gaat na of een functionaris van onbesproken gedrag is, vraagt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en doet onderzoek, in relatie tot de beoogde functie. Verricht onderzoek naar handelspartners, e.a.

 

ZIJN ZICH BEWUST VAN DE RISICO’S VAN MATCHFIXING EN HANDELT VOORZICHTIG. Zullen niet wedden op de sport waar hij/zij bij betrokken zijn en verstrekken geen informatie, die nog niet openbaar is gemaakt, over een wedstrijd of een aspect van een wedstrijd aan bookmakers of anderen waarbij hij of zij betrokken zijn en de informatie niet openbaar is gemaakt.

 

ZIEN TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN. Zien toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.

 

BESCHIKKEN OVER EEN GELDIG VOG: Zij beschikken over een geldige Verklaring Omtrent Gedrag als die voor het uitoefenen van hun taken als bestuurder of functionaris nodig is.

Scheidsrechters en officials

Met leden of andere betrokkenen bij HSV Saints, die worden ingezet als scheidsrechter of official maken we de volgende afspraken:

 

Zijn NEUTRAAL bij het leiden of jureren van wedstrijden en VOORKOMEN (DE SCHIJN VAN) BELANGENVERSTRENGELING.

 

Gaan RESPECTVOL om met alle betrokkenen.

 

ZORGEN VOOR EEN VEILIGE OMGEVING in en rond de wedstrijd in samenwerking met de trainers/coaches en begeleiders. Scheppen een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houden zich aan de veiligheidsnormen en -eisen.

 

ORGANISEREN EEN GOEDE SAMENWERKING met evt. andere arbitragefunctionarissen, die in de wedstrijd actief zijn (collega-scheidsrechters, scorers etc.).

 

ZIJN DIENSTBAAR, zowel bij het faciliteren van een sportief verloop van de wedstrijd als bij het uitvoeren van het beleid rond sportief gedrag.

 

ZIEN TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN in samenwerking met de trainers/coaches en begeleiders. Zien toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.

 

ZIJN OPEN. Handelen zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht bestaat in het handelen en de beweegredenen.

 

ZIJN EEN VOORBEELD voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht, ook bij het gebruik van social media.

 

NEMEN GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN VAN TEGENSPELERS, TRAINERS/COACHES, BESTUURDERS, OF DERDEN AAN, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Wordt iets aangeboden om iets te doen of na te laten, dan melden zij dit aan het bestuur.

 

ZIJN COLLEGIAAL t.o.v. andere scheidsrechters en officials, ook als hij/zij toeschouwer is bij een collega-scheidsrechter.

 

ZIJN ZICH BEWUST VAN DE RISICO’S VAN MATCHFIXING. Handelt voorzichtig en melden eventuele signalen bij de sportbond.

 

Melding maken van onregelmatigheden

 

Heb je vragen of wil je iets melden met betrekking tot onze afspraken, pesten, grensoverschrijdend gedrag, seksuele intimidatie of criminaliteit :

 

Bestuurslid Sportzaken:

Mevr. Marola Meijster, m: 06-12592705,  e: sportzaken@hsvsaints.nl

 

Vertrouwenscontactpersoon HSV Saints:

Dhr. André Ficken, m: 06-53147989, e: vcp@hsvsaints.nl

 

Vertrouwenspersoon KNBSB: 

Dhr. Walter Wallé, m: 06-23982568/0223-631719, e: walter2@quicknet.bl

 

Melden buiten de sport

Melden buiten de sport kan bij de politie en het Openbaar ministerie. Daarnaast kunnen verschillende hulpverleners vertrouwelijk worden benaderd, zoals het Centrum Seksueel Geweld, de huisarts, de GGD, Slachtofferhulp Nederland, Veilig Thuis en Centrum Veilige Sport. Met deze laatste partij kun je via de chat anoniem contact zoeken buiten kantooruren.